Menu

Podmínky soutěže na Facebooku

Soutez Dogtown

Pravidla soutěže

“SOUTĚŽ o balíčky pro pejsky”

Dogtown, 22.5.2024

Pořadatel soutěže: DOGTOWN s.r.o., Letenské náměstí 156/1, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha, IČ: 05220335

Organizátor soutěže: StartOnline s.r.o., Lucemburská 31, 130 00 Praha, IČO: 04606809

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu od 22.5.2024 do 26.5.2024 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s kontaktní adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky „Jaké plemeno psa máte doma?“. Účastník soutěže musí napsat odpověď na soutěžní otázku do komentáře pod soutěžním statusem.

Organizátor soutěže náhodně vybere 3 výherce, kteří relevantně zodpověděli soutěžní otázku a odpověď zapsali do komentáře pod soutěžním statusem. Vylosovaní budou 3 výherci – 1 majitel malého plemena, 1 majitel středního plemena a 1 majitel velkého plemena.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI:

Tři výherci získají v této soutěži balíček překvapení pro pejska (pro malé plemeno, střední plemeno a nebo velké plemeno.

Výherci soutěže budou oznámeni na FB stránce https://www.facebook.com/DOGTOWNprague/ nejpozději 7 dnů od ukončení soutěže. Výherci budou o výhře vyrozumění pod soutěžním statusem.

Výherci budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů do zpráv FB stránky nejpozději do 5 dnů od vyhlášení Výherců. V případě, že výherce nezašle zprávu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výherci jsou povinni vyzvednout své ceny do 2 týdnů od vyhlášení Výherců na pobočce Dogtown na adrese: Letenské náměstí 1, Praha 7.

Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

5. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/DOGTOWNprague/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/DOGTOWNprague/. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona

a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží

a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

Výherce soutěže uděluje převzetím výhry Pořadateli svolení ke zveřejnění jeho fotografií s výhrou na profilech na sociálních sítích firmy Dogtown.

6. DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či

pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové adrese https://www.dogtown.cz/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne 22.5.2024

Objednávka portrétu Vašeho psa


Dekujeme za objednavku

Vyskytla se chyba, zkuste prosim znovu.

Focení Venku
Focení v Ateliéru
Ilustrace - Charakteristický Portrét